MỤC LỤC
tác phẩm chuyển dịch hay viết bằng
Anh & Pháp ngữ

. THEO MẪU TỰ TÊN BÀI .A

. Adieux Aux Briques - Triệu Từ Truyền & Sĩ Nhưng .
. All Alone (Toute Seule) - Nguyễn Thị Bích Nga & Từ Vũ .
. A Street Name - Đào Minh Lượng .
. A Night Of Love - Thế Phong .
B

. The Bloody Melon - Nguyễn Hiệp .
. Black Eyes Of My Reminiscene - Nguyễn Trọng Tạo .


C
F

. From Troyes - Đào Minh Lượng .
. The Forest In Fall - Lâm Chiêu Đồng & Nguyễn Thị Bích Nga .
. The Fatal Bite - Lê Hoài Lương .


H

. Hear “Quý” Bird Singing In The Night Forest - Nguyễn Anh Nông .


L

. Le Van - Nguyễn Thị Bích Nga & Nguyễn Thị Dị .

. Le Pinceau, La Plume et Le Souci de Soi - Alain Guillemin .
. Love was as clear as a mirror - Đoàn Thị Diễm Thuyên & Nguyễn Thị Bích Nga .
. Les Quatre Figures De La Grand-mère Dans La Littérature Vietnamienne - Alain Guillemin .
. Le Fils De La Baleine - Alain Guillemin .
. Le Cannelier - Triệu từ Truyền .M

. My Cradle : A Chinese Family - Thế Phong .
. Mille Ans Nuptial - Triệu Từ Truyền .


N

.No Place Like Home - Phong ĐiệpO

. Of A Respectful Dog - Thế Phong.R

. River Of Time 1 - Trần Thị Bông Giấy .
. River Of Time 2 - Trần Thị Bông Giấy .
. River Of Time 3 - Trần Thị Bông Giấy .S

. Soirée Pluvieuse ...(Rainy Evening, ...) - Nguyễn Hiệp .
. Soeur,Et Frère, Et...- Nguyễn Thị Hậu & Bích Nga & V.D. .
. Small Orchid (Tiểu Lan) - Phong Điệp (Hà Nội) .
. 5 Short Stories - Nguyễn Lâm Cúc & Nguyễn Thị Bích Nga .
T

. The Rubbish Tip Outside The City - Thế Phong .
. The Secret Life Of A Bookman - Thế Phong .
. The Story Of A Street Performer's Daughter - Võ Thị Xuân Hà & Bích Nga .
. The Horse Album - Đào Hữu Thức & Bích Nga .
. WIND BLEW THROUGH THE CAJUPUT REGION - Nguyễn Thị Tuyết Mai & Bích Nga .Biên Tập Thơ & Nhạc Văn & Truyện Anh-Pháp Ngữ Biên Khảo Nhận Định Âm Nhạc Kịch Nghệ Ấn Phẩm Liên Kết