THƯ NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP
PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA


Quí vị phát tâm thỉnh sách, ấn tống,
bảo trợ xin hoan hỷ liên lạc:

PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA
108 - 123 Railroad St.,
Brampton, ON, L6X-1G9. CANADA