NOBEL VĂN HỌC  KỲ THỨ 3... CÒN TIẾP ...


© Tác giả giữ bản quyền .
. Đăng tải trên Newvietart.com ngày 10.01.2010 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.