NOBEL VĂN HỌC  KỲ THỨ 2... CÒN TIẾP ...


© Tác giả giữ bản quyền .
. Đăng tải trên Newvietart.com ngày 11.12.2009 theo bản gởi của tác giả từ Sài Gòn.