Vết Tích Liên Hệ
Long-Rồng và Sông qua Ngôn Ngữ
(phần 1)

Chân thành cáo lỗi cùng tác giả và độc giả
vì những chữ Hán không thể hiện ra được theo ý muốn của NVA


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 16.05.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .