Nguồn Gốc Việt Nam của Tên 12 con Giáp
- Mùi/Vị - *mjei – Dê -
phần 15

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 09.05.2009 theo nguyên bản của tác giả gởi từ Úc Châu .