Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

LOAN PHƯỢNG
T rong đám cưới có việc lên cặp đèn cặp đèn thường có chạm hai con chim Phượng hay một con Rồng và một con Phượng. Như vậy, cách chạm nào đúng?

Trong Việt Nam Tự điển thì Phượng là loài linh điểu, Loan là chim Phượng mái. Tự điển cũng ghi “Loan ôm lấy Phượng, Phượng bồng lấy Loan”. Vậy Loan Phượng là biểu tượng hai vợ chồng đầm ấm sống hạnh phúc với nhau. Còn Long Phượng?

Trong tác phẩm “Đông Châu Liệt quấc” tập 3, mục Lộng Ngọc có ghi là nàng Lộng Ngọc là con vua Tần Mục Công lấy chồng là Tiêu Sử, một người chỉ có tài thổi ống tiêu thôi. Một đêm nhân khi ánh trăng vằng vặc, hai vợ chồng đem ống tiêu ra cùng thổi. Bỗng một con Phượng bay xuống đậu ở bên tả, một con Rồng xuống phục bên hữu.

Tiêu Sử nói ta là Tiên trên trời, nay Rồng cùng Phượng đến đón đây, chúng ta nên cùng đi. Lộng Ngọc toan vào từ biệt cha, Tiêu Sử can rằng đã là Thần Tiên thì chớ nên vì chút tình riêng mà quyến luyến.

Tiêu Sử cỡi Rồng, Lộng Ngọc cỡi Phượng cùng bay lên trời.

Như vậy, Long Phượng chỉ đôi vợ chồng Thần Tiên, cùng thanh khí sống hạnh phúc bên nhau.

Vậy cặp đèn là Loan Phượng hay Long Phượng đều đúng cả.


Khánh Hội - Quận 4 Saigòn 18-9-2017Cập nhật theo nguyên bản của tác gỉa từ SàiGòn ngày 13.5.2018 .

trích đăng lại bài vở đăng tải trong việt văn mới - newvietart.com xin vui lòng ghi rõ nguồn

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004