Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

Cách Nói Tôi, Ta,

Tao, Tớ, Qua, Min ...

Tiếng Việt thời LM de Rhodes. Cập nhật theo nguyên bản chuyển từ Úc Châu ngày 24.4.2017.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004