Việt Văn Mới
Việt Văn MớiCHU TRI LỤC

        CHÍN VẤN ĐỀ THẾ GIỚIN ói về chín cái vấn đề thế giới, thời đại và nhân loại mà phổ thông ai nấy trên mặt đất này phải nghi nan và thực tại ai nấy đều có nghĩa vụ và trách nhiệm tìm tòi giải quyết.

1. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 1

Các nòi giống bị tuyệt vong, linh lạc đối với loài người để lại một bài học gì?

Chúng ta hãy tạm thời lột truồng hết những bì vỏ nhân đạo chủ nghĩa của hết thảy những hành vi lịch sử ra coi, còn gì ở loài người? Một sự cạnh tranh tối vô nhân đạo. Còn gì ở vận mệnh? Một cuộc đãi lọc tối vô tình diện.

Nhưng mà loài người trên giai đoạn mới mở ra đây đã tự phụ là văn minh và giác ngộ không thể công nhận được mi hệ của tự nhiên vận động (luật cạnh tranh và thiên diễn) đó được nữa. Bao nhiêu những vinh quang chỉ là những hư hão dưới một bão táp hối hận. Người da đỏ tội tình gì? Người da đen tội tình gì? v.v... Bây giờ phục hưng làm sao lại được các giống nòi tuyệt vong ấy để cùng hưởng sống còn của văn minh, phục hoạt làm sao lại được các nòi giống linh lạc ấy để cùng hưởng ánh sáng của nhật nguyệt?

Cho nên văn minh nhân đạo bằng không có nhân chủ bả ác là giả dối. Lịch sử nhân đạo bằng không có nhân chủ trách nhiệm là phi nhân. Một công cuộc gì của nhân loại không có nhân chủ tự giác là thất bại lịch sử.

Ngày phán đoán tối hậu có chăng và tiêu chuẩn là ngày nhân chủ Duy Dân ra đời. Nhân chủ là thế nào? Bằng chủ đạo của loài người có thực tự giác lĩnh đạo loài người cùng chung sống được vô cùng mãi mãi trên Thái Bình và Vạn Xuân, mục tiêu chính trị của chủ nghĩa nhân chủ.

Một cuộc cách mạng nhân chủ phải ra đời để đả phá lịch sử cũ đã thối nát, bắt trách nhiệm các nòi đi tiêu diệt nòi giống khác, tu chỉnh lại lịch sử bằng sự dẫn dắt tương lai của nhân chủ cương thường, phục hoạt lại cả loài người.

2. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 2

Các nòi giống bị áp bách thực dân sao được giải phóng?

Cái vô lý, cái tàn ác của đế quốc thực dân, chủng tộc thống trị, thế giới chinh phục đã bộc lộ ra ghê tởm không cải được nữa. Tông tộc, tư bản chủ nghĩa không để sống được nữa. Cái nguyên nhân khổ sở của loài người phải tìm ra bằng tiến hóa sử của xã hội thực tiễn di lìa khỏi tự tính của xã hội nhân loại, của lịch sử không có trách nhiệm nhân chủ ở trong. Chúng ta phải tìm tòi ra cái dây rợ chân lý của nhân chủ Duy Dân, nghĩa là tìm ra phương châm, phương thức và phương pháp giải quyết.

Người Bách Việt hãy mau giác ngộ vấn đề thứ nhất và thứ nhì này mà đứng lên tự mình giải quyết cho mình và cho thế giới làm gương.

3. VẤN ĐỀ THẾ GIỚI 3

Các giai tầng bị áp bách trong toàn thể thế giới xã hội giải phóng thế nào?

Sự triệt để giải phóng các nòi giống trên dân tộc thực dân và áp bách phải thâm nhập đến cả nguyên nhân vận động của các bản vị trên sự ác hóa các cơ năng (chức nghiệp, giai cấp, thế hệ, gia đình, phong kiến v.v...), như thế thì cuộc giải phóng mới toàn thể và nhân chủ. Sự điêu linh xã hội và nhân loại chính là sự bất tự giác trên nhân dân sinh hoạt kết cấu. Sự vô chính phủ của quốc dân sinh hoạt hay nhân loại sinh hoạt phát sinh ra giai cấp. Sự không có bả ác tự tại của nhân chủ chính trị trên chi phối mệnh vận phát sinh ra cơ năng mâu thuẫn.

4. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 1

Hình thế quốc tế hiện nay và mai sắp tới thế nào?

Phải lấy Duy Dân biện chứng mới thực tế giải quyết được quốc tế chính trị vấn đề ngày nay. Tại sao phát sinh chiến tranh? Chiến hậu tất nhiên xu hướng thế nào?

Duy vật phái cũng như duy tâm phái và duy sinh phái đều có luận đoán của họ. Sự sai lạc đã rõ rệt ra rồi. (Xem Tổng Tiến Trình, Chiến Hậu Vấn Đề, Xuân Thu, Tuyên Ngôn v.v...)

Cuộc tranh bá chiến tranh 1940 chỉ là cái nút chuyển hình văn hóa thế giới sang Duy Nhân mà cuộc tất thắng về mặt trận nhỏ yếu sẽ đột khởi lên cuối cùng. Thế giới sẽ thành cục diện quốc tế tập đoàn, quốc dân dân chủ chuyên chính, quốc gia kinh tế xã hội hóa, quốc tế nhân văn phục hoạt (hướng tâm vận động), tựu trung chủ nghĩa Duy Dân là ý thức tự giác sớm nhất và chủ trương cao độ nhất.

5. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 2

Để mà thành lập một cuộc sống còn quốc gia và thế giới chân chính, hòa bình, tự do phải làm thế nào? Chỉ có một sự giác ngộ nhân chủ của Duy Dân dân chủ chủ nghĩa, chỉ có một cuộc phấn đấu nhân đạo của Duy Dân đảng, chỉ có một cách kiến thiết nhân bản của Duy Dân chủ nghĩa mới thực tại thành công được thôi. Cách mạng phải là một triết học, khoa học, thuật học rất cặn kẽ và rất đúng đắn, nghiên cứu triệt để về bản thân cái đạo lý của cách mạng, bản thân cái đạo lý của chính trị, bản thân cái đạo lý của kiến thiết, phải nắm giữ triệt để và sáng suốt sự tiến hành của nó mới có bả ác thành công. Chủ nghĩa cách mạng phải nhân bản, nhân tính và nhân chủ mới không thiên lệch và "dĩ bạo dịch bạo". Sứ mệnh của cách mạng phải chân chính, cảm chiêu bởi sự thực thời đại, không là phụ đới tác dụng của thời đại, trên thời gian đã đào thải, không phải là phụđới công cụ của một xí đồ, như thế công cuộc cách mạng ấy mới giải phóng được thành thực khổ thống của nòi giống và nhân loại.

6. VẤN ĐỀ THỜI ĐẠI 3

Loài người để mà giải thoát được khổ nạn chiến tranh, phải làm sao nắm giữ được vận mệnh?

Chỉ có một sự phản tỉnh của toàn thể loài người, lại gốc gác tự mình trên xã hội tự tính để giải thoát cái mi phọc của tự nhiên luật tắc. Chỉ có sự nắm giữđược mệnh vận bằng ngay cái cơ cấu kiến trúc loài người cho thực hợp lý hóa và thực nhân loại hóa, thực trí tuệ hóa mới được thôi. Duy Dân cơ năng và Duy Dân vận hội thực tiễn bằng cái dân chủ chân chính trên cái nguyên tắc hoạt động của quốc gia, sinh hoạt của quốc dân (nội tắc), bình quân kiến thiết ba yếu tố: hôn nhân (bộ mẹng), kinh tế (bình sản), giáo dục (kiện khang), trên các nền tảng kiến chế, tán dục và nhân chủ cương thường mới thành công.

7. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 1

Loài người lấy gì làm tiêu chuẩn tối cao và tối dịch của chân lý?

Phải giải phóng cho loài người cái vũ trụ quan, cũng như phải giải phóng cho loài người cái tin tưởng rằng không có tuyệt đối chân lýđược. Tuyệt đối chân lý bằng cái nhất nguyên luận trong vũ trụ quan, đó là lối tông giáo ngu dân. Tương đối chân lý bằng cái đa nguyên luận của hình nhi hạ khi lưu, đó là lối xu thời ứng thế, sự phát hiện chủ nghĩa Duy Dân trên ba thành phần biện chứng mang đến cái thống nhất và đại đồng chân chính của loài người: Duy Nhiên là ngoại tầng chân lý, nhân chủ Duy Nhân là tuyệt đối chân lý, Duy Dân tương đối là ứng dụng chân lý.

8. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 2

Loài người sinh hoạt trong một chế độ gì thực bình đẳng, thực tự do, thực nhân ái?

Duy Dân dân chủ với chín cái chỉ nam nhân chủ trả lời hết cho vấn đề này.

9. VẤN ĐỀ NHÂN LOẠI 3

Thế nào là một văn minh chân chính và thực tại?

Chỉ có một văn minh nhân bản, nhân tính và nhân chủ là chân chính và thực tại. Nó là toàn diện, triệt để và hướng thượng. Nó cho loài người cái nhân quyền chân chính, nó cho loài người cái lý tưởng nhân đạo, thực tại văn minh, văn minh chịu trách nhiệm, văn minh tự giác, văn minh phổ biến và thâm nhập trên hưởng thụ văn minh, văn minh không để hối hận, đó là lý tưởng Thái Bình và Vạn Xuân. Chỉ có Duy Dân chủ nghĩa thực hiện được thôi.

Ng ười Việt chúng ta hãy thân thiết tìm tòi sự giải quyết cái chủ yếu vấn đề này trên hiện đại. Có vạch tỏ ra được vấn đề mới có mục tiêu để mà tìm tòi nghiên cứu và giải quyết. Đã giác ngộđược các vấn đề trên là đã có một cảm chiêu nhân loại. Hãy đứng dậy bằng phấn đấu mà cứu nhân loại, cứu giống nòi.

4822 tuổi Việt (1943)


. Cập nhật theo nguyên bản của cố tác giả ngày 19.4.2016.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004