NEW ENGLAND
– NƠI HOA KỲ LẬP QUỐC -___________________________________

(Tham khảo tài liệu về Lịch sử Hoa Kỳ và trên Internet)
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 22.12.2011 theo nguyên bản của tác giả từ SaìGòn .
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com