Kỷ Niệm 626 Năm Ngày Sinh của Lê Lợi

Mười Năm Kháng Chiến Thắng Lợi
Lật Đổ Ách Thống Trị của Nhà Minh
(1418-1428)Trong tháng 9 hàng năm, có kỷ niệm ngày sinh của Lê Lợi (10/9/1385) tức vua Lê Thái Tổ là vì vua đầu tiên của triều đình phong kiến nhà Lê (tức Hậu Lê) sau nhà Trần và nhà Hồ, kéo dài đúng 100 năm (1428-1527), người đã có công chuẩn bị và vận động nhân dân, được Nguyễn Trãi giúp sức, đã phất cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa), được đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ, cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng chuyển thành chiến tranh giải phóng dân tộc. Cuộc kháng chiến vĩ đại này kéo dài 10 năm (1418-1428) và kết thúc thắng lợi, lật đổ ách thống trị của nhà Minh (Trung Quốc ngày nay). (Sđd trang 66).

Đọc lại lịch sử giữ nước của dân tộc, chúng ta rất tự hào về cuộc khởi nghĩa và kháng chiến của Bình Định Vương Lê Lợi – anh hùng áo vải đất Lam Sơn kéo dài 10 năm đầy hy sinh, gian khổ với sự tham gia của nhiều anh hùng, lực lượng dân quân và nhân dân trong cả nước đang nằm dưới ách đô hộ của nhà Minh 13 năm (1414-1427). Cuộc kháng chiến này không thua gì cuộc toàn quốc kháng chiến 9 năm của nhân dân chống thực dân Pháp đã xâm chiếm và đô hộ nước ta trên 80 năm (1859-1945) và tiếp theo sau đó là 20 năm chống Mỹ cứu nước của nhân dân miền Nam (1955-1975).

Chính sách nô dịch của Pháp lẫn Mỹ đều không khác với việc cai trị của nhà Minh thời ấy. Nhà sử học Trần Trọng Kim đã viết trong Việt Nam sử lược :”Đến tháng 8 năm giáp ngọ (1414) Trương Phụ và Mộc Thanh về Tàu (sau khi đánh chiếm nước ta và đặt xong bộ máy cai trị), đem những đàn bà con gái về rất nhiều. Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc trong nước để cho người An Nam (tức Việt Nam) đồng hóa với người Tàu, lập ra đền miếu, bắt người mình cúng tế theo tục bên Tàu, rồi từ cách ăn mặc cho tới sự học hành đều bắt theo như người Tàu cả. Còn cái gì là di tích của nước mình như là sách vở, thì thu nhặt đem về Tàu hết sạch. Lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sưu dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải nhiều điều khổ nhục”.

Việc xâm chiếm, cai trị nước ta của triều đình nhà Minh còn nhằm mục đích vơ vét của cải bằng nhiều hình thức, như “Phàm chỗ nào có mỏ vàng mỏ bạc thì đặt quan ra để đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê; ở chỗ gần bể thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, chim, vượn, rắn, cái gì cũng vơ vét đem về Tàu”. (Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, NXB VH-TT 1999, trang 217).

Nhận xét về mối quan hệ triều đình phương Bắc đối với triều đình phong kiến nhà Trần, nhà Hồ khi sang xâm chiếm nước ta, tác giả Việt Nam sử lược đã chép :”Nhà Minh không phải có yêu gì nhà Trần mà sang đánh nhà Hồ, chẳng qua là nhân lấy cớ nhà Trần mất ngôi mà đem quân sang lấy nước Nam. Một ngày gì nữa mà còn lạ cái lòng hùm beo của người Tàu, thế mà hễ khi nào trong nước có biến loạn, lại chạy sang van lại để rước chúng sang. Khác nào đi rước voi về giày mồ vậy.” Sử gia họ Trần còn bình phẩm :”Dẫu người Tàu có lòng vị nghĩa mà sang giúp mình nữa thì nghĩ cũng chẳng vẻ vang gì cái việc đi nhờ người ta, huống chi kỳ thực thì lúc nào chúng cũng chực đánh lừa mình, như đánh lừa trẻ con, để bóp cổ mình, thế mà mình vẫn không biết cái dại, là tại làm sao ?” (Sđd trang 200).

Bình Định Vương Lê Lợi sau khi đánh thắng ngoại xâm đã sai Nguyễn Trãi làm tờ báo cáo cho thiên hạ biết. Đó là bản văn “Bình Ngô đại cáo” mà các nhà nghiên cứu sử ngày nay cho đó là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của nước ta. “Khánh chiến thắng lởi, dân tộc ta đã vượt qua một thử thách ác liệt, Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc ra đời sau cơn thử thách đó”. (Lịch sử Việt Nam tập II, NXB KH-XH Hà Nội 1971, trang 258).

Bản Tuyên ngôn độc lập thứ nhất là bài thơ trên sông Như Nguyệt được tướng Lý Thường Kiệt ngâm đọc vào lúc nửa đêm để động viên tinh thần đánh giặc Tống của ba quân tướng sĩ đang lúc hoảng loạn, ngã lòng. Còn bản Tuyên ngôn độc lập thứ ba chính là bản tuyên ngôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại cuộc mít tinh ra mắt Chính phủ lâm thời trong ngày Quốc khánh đầu tiên 2/9/1945.

Đánh giá về cuộc khởi nghĩa kháng chiến chống ngoại xâm nhà Minh của Bình Định Vương Lê Lợi, Lịch sử Việt Nam tập II nói trên đã viết :”Sau mười năm chiến đấu bền bỉ, gian khổ và ngoan cường, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến là đã quật ngã ách thống trị của nước ngoài, đạp tan hoàn toàn ý chí xâm lược của nhà Minh – một quốc gia phong kiến hùng cường trên thế giới lúc bấy giờ. Đất nước được giải phóng và nền độc lập dân tộc nhờ đó được bảo đảm trong gần bốn thế kỷ (đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVIII) không bị nạn ngoại xâm của phong kiến phương Bắc đe dọa (trang 254).

Nhà thơ Nguyễn Trung Ngạn thời ấy đã nhận xét tinh thần quân sĩ của triều đình phương Bắc như sau :

“Lính già từng trải mùi chinh chiến
Nghe nói Nam chinh ủ mặt mày”.


_____________________________________________________


© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 02.09.2011 theo nguyên bản của tác giả chuyển từ Sài Gòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .