<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><title>HA NOI NEWVIETART </title> <meta name="keywords"content=" HANOI TRUYEN NGAN,TRUYEN DAI, TIEU THUYET, TRUYEN, TRUYEN VIET NAM, TRUYN NGN, TRUYN, TRUYN DI, TIU THUYT, TRUYN VIT NAM "> <meta name="description" content="HANOI, TRUYEN NGAN, H NI ,TRUYEN DAI, TIEU THUYET, TRUYEN, TRUYEN VIET NAM, TRUYN NGN, TRUYN, TRUYN DI, TIU THUYT, TRUYN VIT NAM "> <meta name="abstract" content=" VAN CHUONG "> <meta name="author" content="DUONGTUVU"> <meta name="copyright" content="NEWVIETART- 2007"> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta name="language" content="fr"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="index, follow"> <meta name="revisit-after" content="3"> <META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Entertainmemt"> <META NAME="DISTRIBUTION" CONTENT="Global"> <meta name="reply-to" content="newvietart@yahoo.com"> <meta name="identifier-url" content="http://newvietart.com"> <meta name="subject" content=" tho truyen , litterature vietnamienne"> <meta name="expires" content="never"> <meta name="location" content="France, FRANCE, vietnam, VIETNAM"> <meta name="rating" CONTENT="general"> </head> <body topmargin="3" marginwidth="0" marginheight="0"BGCOLOR="#FFF6FE"> <div align="center"> <TABLE BORDER="1" WIDTH="93%" height="90%" BGCOLOR="#FFB9FC"> <TD align="center" WIDTH="300" VALIGN="top" cellspacing ="0" cellpaing="0" BGCOLOR="#FFE2FE"> <P> <BR><BR><BR><BR><BR><B><font color="#9900FF" size="5" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center">TC GI <BR>TC PHM <BR><BR> <img src="images/hoa110.gif" border="0" width="120" height="70" alt=""> <BR><BR> <B><font color="#9900FF" size="6" face="Times New Roman, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TH PHONG <BR> <BR><BLOCKQUOTE> <img src="images/thephong.jpg" border="0" width="128" height="185" alt=""><BR><BR> <div align="justify"><B><font color="#9900FF" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Tn tht Mnh Tng. <BR><BR> Sinh ngy 10-7-1932 ti Yn Bi<BR> trong giy t tu thn 1936. <BR><BR>Khi s vit vn cui 1952.<BR><BR> Truyn ngn u tin i hc sinh k Tng Huyn ng trn nht bo Tia sng H Ni (17-11-1952), Ng Vn, Ch nhim). <BR><BR>Truyn di u tin in Si Gn: Tnh Sn N (1954).<BR><BR> Tng s trn 50 tc phm th loi: th, truyn, ph bnh, kho lun, dch thut.<BR><BR>T 1952, H Ni cng tc vi cc nht bo Tia sng, Giang Sn, tp ch Qu hng, phng vin cc bo Thn Dn (Nguyn Th Truyn), Dn ch (Vi Ngc Cc) (H Ni: 1952-1954). Ch nhim tun bo Mch Sng, Dng H ch bt - bo ch xut bn c mt s ri t nh bn vo 1955 Si Gn.<BR><BR> Cng tc vin, tp ch Si Gn: i Mi, Ngun Sng Mi, Vn Ngh Tp San, Vn Ho Chu, Tn Dn, Tp ch Sng (Ng Trng Hiu), Sinh Lc, i, Nht Bo Sng, Tun bo i (Chu T), Trnh By, Tin Tuyn, Sng Thn (Uyn Thao), L Tng,v.v& -<BR><BR> ng truyn ngn Les Immondices dans la baneliue trn bo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970) <BR><BR>ng th trn tp ch Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) t 1968-1972- sau in li thnh tp: Asian Morning, Western Music (Si Gn 1971, ta Gs Lloyd Fernando). <BR><BR> <div align="center"><BR> <img src="images/barre11.gif" border="0" width="200" height="40" alt=""><BR><BR><BR><BR> <B><font color="#FF1493" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> BT K </FONT><B><BR><BR><BR> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <A href="http://newvietart.com/index3.135.html"> TH VIT SIGN <BR>- L th E-mail 1/2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.146.html"> TH VIT SIGN <BR>- L th E-mail 2/2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.352.html"> H NI BN MI NM XA <BR>-Chng 1 K 1</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.366.html"> H NI BN MI NM XA <BR>- Chng 1 K 2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.373.html"> H NI BN MI NM XA <BR>- Chng 2 </A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.382.html"> H NI BN MI NM XA <BR>- Chng 3 </A><BR><BR> <BR> <img src="images/hoabe.gif" border="0" width="30" height="30" alt=""> <BR><BR><BR> <B><font color="#FF1493" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TRUYN NGN </FONT><B><BR><BR><BR> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <A href="http://newvietart.com/index3.320.html">CHNG VN S( T T </A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.338.html">M DI TNH I </A><BR><BR> <BR><BR><BR></BLOCKQUOTE><div align="center"> <Bgsound src= " " loop="1"> <EMBED src="http://www.vietvanmoi.com/musiques/cophaimuathuhanoi.wma" width="280" height="50" hidden="true" autostart="true" loop="1"></embed> <A HREF="http://www.vietvanmoi.com/musiques/cophaimuathuhanoi.wma"></A></DIV><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <td width="700" rowspan="0" align="center" valign="top" BGCOLOR=#FFFFFF <p>&nbsp;</p></FONT><BR><BR><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> <BR><BR><div align="right"><img src="images/thephonghanoi40nam.jpg" border="0" width="302" height="404" align="" alt=""> <BR><b><FONT SIZE="2" COLOR="#3300FF" FACE="Times New Roman" sans-serif>H Ni 40 Nm xa - tranh ba ca ho s) ng Giao <BR> <BR><BR><BR></DIV><div align="left"> <img src="images/butky.jpg" border="0" width="305" height="190" alt=""><BR><BR><BR><BR> </DIV><div align="center"><BR><p><b> <FONT SIZE="7" COLOR="#3300FF" FACE="Times New Roman" sans-serif> H NI BN MI NM XA </B><BR> <BR></DIV><div align="right"> </B><FONT SIZE="4" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> Tng ha s) Phan Din <BR> T.P <BR><BR><BR><BR><BR><div align="left"> <b><FONT SIZE="3" color="#CC00FF" FACE="Arial" sans-serif> <I>... C mt H ni lng hoa Ngc H em ng <BR> Chm chm tr v trong mi gic m<BR> Chm chm n vi nhng cu th<BR> Chm chm i mnh cho ngy xun ti<BR> V anh<BR> Tnh yu H Ni li theo v...<BR><BR> THI THNG LONG<BR> (Chiu Ph Ty H, 1993)</I></BLOCKQUOTE><BR><BR><BR> <div align="justify"> <B><FONT SIZE="5" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif>CHNG 3</B><BR><BR><BR></DIV><div align="right"> </B><FONT SIZE="4" color="#3300FF" FACE="Tahoma" sans-serif> <B><I>Ngy 3 thng 10 nm 1995 </B></I><BR><BR><BR> <div align="justify"> Ti hm qua trc khi v nh, ti c lnh ba trm ngn ng ngy hm trc, tin i th n ung ng ngh, di chuyn. Mi ngi phi k vo s, vi y tn, h, s tin vit bng ch, nn nghe c ngi ni l vn ngh s) th khng c min sao? <BR> Ngi vo mm cm, ti cm tin a cho chu Trung: ... <I>gi l mt phn ba, tng chu, v bc ra H Ni vi vng chng kp mua qu. </I> <BR> Kiu hi ti, sinh hot hi hp c g l, tht ra chng c g quan trng, khng hiu sao Kiu rt lu tm vic ti ra giao lu vn ho vi cc nh vn Php. N nh c con mt kn du, a theo di du tch l mt bn b. <BR> K cho Kiu nghe, bi din thuyt vn chng sng nay, <I>Olivier Rolin </I> trch dn mt on vn xui ca Bo Ninh trong <I>Ni bun chin tranh,</I> ti nng nh vn khng cn ai mm hay t hng, ng c vn phong nh mt nh vn phng ty. <BR> Nh bui lm thng dch vin ting php cho nh bo n Thy Nga, tu vin <I>Lacombe </I>cing pht biu tng t, khi bo <I>Tui Tr </I>ng, li thiu cu ny. Bun ci hn, <I>Rolin </I>dn chng bng on vn c dch qua php vn, ri n thng dch vin dch li sang ting vit, th ng l tam sao tht bn. Ti sao li khng pht trc mt bn , cho ngi thng dch ra ting vit tham kho? <BR> Thy cnh Kiu ngi ch ti hp xong o v, rt mt thi gian cho c hai, liu ti c th mn xe p ca ch Thi khng? Kiu ng ngay v ch Thi cho rng, ch cn i sm mi pht, n trng cing kp ln lp. Kiu hi, c cn g yn xe pha sau xe ch cu Trung khng? <BR> Lc u, yn xe chng t <I>cha th gi, cn con th cc </I>chng ng yu sao? <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> </DIV><div align="justify"> Ti lc cc p xe n h Thuyn Cung, tt vo qun cc bn ng. Gp L Lan ku i, c nh n 9 Nguyn nh Chiu tham d bui tho lun v vn chng dch thut. <BR> R, ti lc u vy cing khng i lun. C cha tm thip in hai th ting Vit Php <I>invitation uniquement,</I> li ch dnh cho ngi c thip mi thi sao? V nhc li, vn nh tm v my bay, ghi <I>classe conomique</I< km ch Vit <I>v tit kim</I> th ng ngh)a vi <I>v r tin.</I> ngh)a ging nhau, m c thch nh bng sng lng ch ngh)a ! <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> </DIV><div align="justify"> K cho L Lan, chuyn Nguyn Vn V)nh am hiu tn tng php ng, li ti lc din ngh)a <I>Truyn Kiu,</I> cing ch c th dch: <BR> Khun trng y n, nt ngi n nang, thnh <I>Sa face est ronde comme la lune.</I> <BR> Vy, ch c v u c dch, cn sau nh b lng. Ngi phng ty c n y, khng th ngh) khc, thm m ngi ng qu n gin, ph n p nht, ch c em so snh vi khun mt trn trng! <BR> Th cing ta ta giai thoi Vi Bng, dy ting ph lang sa cho Tt T . <I>le dinh dong </I>l ci <I>nh ng, le laboratoire</I> L B ra ta, <I>un</I> mt, <I>deux</I> hai, <I>trois </I>ba, <I>nuit </I>m, <I>jour</I> ngy, <I>finir</I> ht, <I>encore </I>l cn. <BR> V Tt T c khuyn: <BR> Sau khi hc ting ty, phi thc hnh, l vo hiu n ty, khng nhng sang trng, thc n li ngon, thy dy vy. <BR> Tt T vo hiu ty, bn gi mt mn ty, n xong cha khai khu, nhn sang bn bn thy ng ty b m n xong gi tip <I>encore,</I> bn ny cing bt chc gi <I>encore.</I> Ri )a thc n bn kia c bng ra, nhn sao ngon th, chc mm rng bn bn ny s c mt )a tng t. Ri n )a n ca mnh, sao li khng ngon bng )a thc n ca ng ty, b m? <I>Vy th ng thy ba trn Vi Bng i, le dinh dong cha chc l nh ng, laboratoire c l </I> L B ra ta ?. Cn <I>encore </I>th liu <I>ng Ty tm dc t, c chi x thy khng? Bi v <I>encore </I>ny hn ch th l khng ging <i>encore </i>kia!. <BR> L Lan ci rc rch v yu cu ti k thm i ba giai thoi, dch t anh sang vit. <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> </DIV><div align="justify"> C mt nhn vin <I>CIA </I>phc v to lnh s M  Nng vit cun <I>Decent interval ()</I> k chuyn pht <I>C Ration</I> cho lnh bo v to lnh s. <BR> Dch gi dch <i>C Ration</i> l: <i> <BR> & pht cho lnh VNCH bo v to lnh s M y ry lng thc s ba... </i> R nht, dch theo li <i>tng-ch-mt </i>(tm dch <i>mot--mot</i>), <i>ration </i>th hiu l m l <i>lng thc;</i> cn <I>C</I> (ch ng hng th ba, sau <I>A, B)</I>, ghp li <I>thnh lng thc s ba.()</I></I><BR> Kiu dch ny cn thy trn bo <I>Tun Tin Tc </I>vo thp nin tm mi, chng hn dch <I>a tr bnh vin/baby hospital,</I> ging ht kiu dy ting ty theo li chm bim va ni trn kia. <BR> C mt do ti thng c bo <I>Nhn dn ch nht </I>cui tun, nn phi ra bu in gn nh mua. <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> </DIV><div align="justify"> Cm trn tay t tun bo s 33, gi c ngay bi k ca nh vn Nguyn Khi t M v k li: sau nhiu ln, ng phi ln trn bn qu khch, vy nh v lm nhc; v sang <I>Boston </I>hp hnh theo li mi ca hi <I>Cu chin binh Hu K.</I> <BR> Chuyn dch vn chng, rt cn c tay gii ting vit v ting <I> Anh- Hu-k,()</I> mi hy vng lt t c hm n chm ngh)a l vn chng <I>v tri lp bin,</I> tm c <I>Don Luce </I> chng hn..() <BR> Nguyn Khi nhc tn ngi M gii giang y, lm thng dch cho phi on Vit Nam, tn l <I>ng-Lu-Xe </I>(ch nghing, gch ni, ngi vit thm). <BR> Cng thi gian ny, ti cm t bo y, trn ng n d tic ci k nim 25 nm v chng Trn Gia Thoi, bt danh Th Nguyn. ng b mi thnh phn tham d, sp xp ch ngi nh trong nh th, nam mt bn, n cing vy. <BR> V ti ngi cng bn vi Tng Hng Xinh (v Th Nguyn) cng mt s cc b, cc c, trong c ch hai bn v ng b Trn Gia Thoi. Ch Hai rt ni ting vi mn <I>ragut </I>b, ba nay nu tht khch vn ngh s) Si Gn . <BR> Ngi u bn: L Phng, Nguyn nh u, Hunh B Thnh, inh Phng Tin, Dim Chu, Quc Thi, H Phong v.v... <BR> Ti hi, nh a ct L Phng: <BR> Sao do ny th trng lm ngh g? <BR> Nui heo, ch cn lm g hn? <BR> Ti hi, c ai bit <I>ng-Lu-Xe.</I> tn mt ngi M c vit ho, lm thng dch cho phi on vn ngh VN sang M <I>Boston,</I> c phin m t ting la tinh. L Phng lc u, DimChu ci mm chi, nh c v bit li cha mun ni ra. Nguyn nh u, Hunh B Thnh gi im lng. <BR> Mt v v danh (khng hi tn) xc quyt: <BR> D thi, l <I>Luke, </I>trng tn vit vi thnh <I>Lu Ca.</I> ng-Lu-Xe chnh l t thnh <I>Lu Ca </I> min ng. <BR> ng no? (mt ngi hi). <BR> ... min ng Nam B. <BR> Mi ngi ri ln ci, bt u cm ly bia ng thanh: dz, dz. <BR> Nghe xong, L Lan ngt, vi li bnh: <BR> ng cing tng dch sch ting ty ra ting ta, c b n n ln no cha? <BR> <I>Ai nn khn chng di i ln?</I> <BR> Cu th nh l ca T Hu, ng khng? Vy th k <I>"ci di i ln" </I>cho nghe? <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> </DIV><div align="justify"> Nh Hng Vn Giang (va l bn va l em) cho mn cun k s lch s ca <I>Louis Roubaud </I>rt gi tr, ti b hng thng ra dch. L Lan bit sao khng ? <BR> Vo thp nin ba mi, Php cai tr ba k: Bc, Trung, Nam gi dn bn x l <I>annamite,</I> th li c mt nh bo tin b sang ng Dng lm thin iu tra, phng s v i sng cu li tru ch ca dn b bo h. Cun sch pht hnh vo gia lc <I>Vit Nam Quc Dn ng </I>b a ln an u i Yn Bi. Thc dn Php cm pht hnh, tng tr trn ton ci ng Dng. <BR> Ngay ta sch, tc gi dng hai ting: <I>Vit Nam, la tragdie indochinoise, </I> l mt thch thc vi bn thc dn Php v Nam triu b nhn thi y. Ti ngi dch mit mi, khong mt thng l xong v cho in theo li <I>ronotyp, </I>trong mc mt sai phm, c mt cu dch cht ngh)a.() Th ri <I>tp ch Vn </I>c bi vit kch kch lit, ngm ra tht chnh xc ci dt dch gi non tay to thnh chuyn ln. Bi bo ti k tn <I> M Lng Vn;()</I> th cn ai vo na, nu khng l V Phin, th Trn Phong Giao. V Phin l kim duyt vin Hi ng Kim Duyt, thuc Tng nha Thng tin, chnh ng ta ngh khng cp php cun ny vo thi nht Cng ha ca TT Dim; Nhng ti vn c in <I>rono ph bin hp trong anh em vn ngh.</I> Sau ngy TT Dim b o chnh vo cui 1963; th 1964, ti c cp php in <I>Vit Nam Bi Thm ng Dng.</I> Trong <I>Li ni u </I> ti vit c vi cu m ch ng V Phin:<I><BR> Trong lnh vc vn ngh, chng ti phi lm cho vn ngh tin b v khng e ngi g trc nhng cn tr phi l, sai lc kia, nh loi ngi m chng ti di dng ni trn. khng hiu g, li cm bt t() ln mt ti liu qu gi v lch s Vit Nam vo thi on 1930, m ai l ngi Vit Nam hm nay, mun tin b phi cn c bit. Li vo xut-bn-cc ny, xt ra l ci kh canh chng nhng tn gian c, bt lng, chuyn sng an phn chn bc tin ca ring chng, n c ngi xung quanh, chu ly thit hi quyn li tinh thn, v chng. Nhng k chuyn sng bng ngh vu kht, l k th ca vn hc ngh thut mi hm nay. Cc ngi hy ngng mt ln, t b d) vng bn nh ca thc dn, th li nui dng - cng i ln ng vi chng ti l va ri. Cho rng tuy hi mun, vn cn hn khng.()</I><BR> Cn Trn Phong Giao, t Trn Phng th ti cing ng, v chng nhng ti o mi ngn ng tin dnh ca triu ph Trn Hi, ln em v tr n <I>cm hng, cho ch, v ngi dng,</I> ca nhiu thng n chu, nm l vit sch. Cing cha c c hi no, tr n nhn. Tr mt ln ti gp n nhn, mt mii nhem nhuc, thn hnh gy cm, lng khom, tc tai b ph, ang bc lo o, t nh hng <I>Thanh Th </I>ra, nm ly o ti i n:<BR> <I>... tao b m, nn chng cn tin nong, my c tin th tr n tao i!. </I><BR> Cho tay vo ti, xem cn t tin no khng, ri a ht cho anh v nn n: <I>Vi my lc no cing l n nhn ca tao, khng ch i thng, m c trong ch ngh)a na.</I><BR> V t , hc c mt cch nhn, l th ny, mt khi dng vit kch ai, mi chu tm ti n ngn ngnh, s dng vn ling nh m mnh lit nht, h gc i th. <BR> Cn khen tng, qu d, sn t ng bc thm dng ngy hm qua, p dng cho hm nay, ngy mai vn hp thi. V cho n gi pht ny, ti cha tr n c n nhn mn n mi ngn ng, vo thi im 1956 l rt ln. <BR> Cn mt iu khng nn lm, nhng vn c lm, nh bu xu, chng hn: c mt on vit v anh, nh th ny:<I><BR> & Ring v Trn Phong Giao, ti t cho anh qua tn mt nhn vt, nh triu ph Trn Hi, c ni n qua mt nhn vt truyn Na ng i Xung. iu ny khin anh phin lng khng t, nn c c hi, l anh kch ti trong cc bi im sch (bi vit c ch ). Nhng vi ti, anh bao gi cing l n nhn di mt ti lun l ngi thi tht b mng tuyt diu nht ca th k ny m ti c hn hnh sng chung vi anh: trc Ving Tu sau Si Gn.()</I><BR> L Lan nghe xong, ci, n ci tht m lng, va nh tha th, khoan dung, cn nh khch l:<BR> Cn chuyn g v ngh)a l vn chng, hy k tip, ri tra i n cm bi. <BR> <BR><BR><BR> <B><FONT SIZE="4" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> C TIP ...CHNG 4 <BR><BR><BR> <B><FONT SIZE="4" color="#9900FF" FACE="Arial" sans-serif><div align="RIGHT"><BR><BR> H NI BN MI NM XA <BR> Bt K ca TH PHONG <BR> Nh Xut Bn Thanh Nin - H Ni 1999<BR> <div align="left"> <BR><BR><BR><B><FONT SIZE="3" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> Cm trch ng li nu khng c s chp thun ca tc gi .<BR><BR><BR><BR> <BR><BR><div align="center"> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> </font></strong></p> <FORM> <SELECT NAME="menu" SIZE="1" OnChange="top.location=menu.options[menu.selectedIndex].value;"> <OPTION SELECTED>MC LC TRANG TRUYN NGN V CC TC GA </OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index03.html">TR V MC LC TRUYN NGN </OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index3.381.html">TR LI TRUYN NGN TRC</OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index3.383.html"> TRUYN NGN TIP THEO </OPTION> <!-- Activate Cloaking Device //*************************************************************************** // // Radio Button LeapTo I // // by Tim Wallace (timothy@essex1.com) // // Uses radio buttons in place of a drop-down menu. // //*************************************************************************** // Called by an onClick in each radio button. function leapTo (link) { var new_url=link; if ( (new_url != "") && (new_url != null) ) window.location=new_url; else alert("\nYou must make a selection."); } // Called by View Source button - displays source of file. function viewSource() { var current_url=""; current_url=document.location; window.location="view-source:"+current_url; } // Called by Full Window button - loads file to full window for easy saving. function WinOpen() { alert('\nPage will load to full screen.\n\nUse View/Document Source from menu bar to view source.\n\nUse File/Save As from menu bar to save.\n\nClose new window to return to this page. '); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); // double for Macs } // Deactivate Cloaking --> </SCRIPT> <CENTER> <FORM> <TABLE BORDER=5 WIDTH=100% height=55 > <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons1" onClick="leapTo('index01.html')"> <B></FONT> <B><A href="http://newvietart.com/index.html"><FONT COLOR=#4B00C9>TRANG CHNH</A> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons2" onClick="leapTo('index02.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index01.html"><FONT COLOR=#3E00A7>TRANG TH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons3" onClick="leapTo('index03.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index02.html"><FONT COLOR=#4B00C9>ON THIN</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons4" onClick="leapTo('index04.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index04.html"><FONT COLOR=#3E00A7>BIN D&#7882;CH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons3" onClick="leapTo('index9.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index9.html"><FONT COLOR=#4B00C9>HI HA</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons5" onClick="leapTo('index06.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index06.html"><FONT COLOR=#3E00A7>M NH&#7840;C </A></FONT> </TABLE> </FORM> </CENTER> </SELECT> <!--DEBUT CODE INTERDIRE SELECTION TEXTE--> <script language="JavaScript1.2"> function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function ("return false") //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </script> <!--FIN CODE INTERDIRE SELECTION TEXTE--> </FORM> </font> </p> </td></tr></table></div> </BODY> </HTML>