<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head><title>TRUYEN HA NOI </title> <meta name="keywords"content=" TRUYEN NGAN HANOI ,TRUYEN DAI, TIEU THUYET, TRUYEN, TRUYEN VIET NAM, TRUYN NGN, TRUYN, TRUYN DI, TIU THUYT, TRUYN VIT NAM "> <meta name="description" content=" TRUYEN NGAN H NI ,TRUYEN DAI, TIEU THUYET, TRUYEN, TRUYEN VIET NAM, TRUYN NGN, TRUYN, TRUYN DI, TIU THUYT, TRUYN VIT NAM "> <meta name="abstract" content=" VAN CHUONG "> <meta name="author" content="DUONGTUVU"> <meta name="copyright" content="NEWVIETART- 2007"> <meta http-equiv="Content-type" content="text/html;charset=iso-8859-1"> <meta name="language" content="fr"> <meta http-equiv="Content-Language" content="fr"> <META NAME="ROBOTS" CONTENT="index, follow"> <meta name="revisit-after" content="3"> <META NAME="CLASSIFICATION" CONTENT="Entertainmemt"> <META NAME="DISTRIBUTION" CONTENT="Global"> <meta name="reply-to" content="newvietart@yahoo.com"> <meta name="identifier-url" content="http://newvietart.com"> <meta name="subject" content=" tho truyen , litterature vietnamienne"> <meta name="expires" content="never"> <meta name="location" content="France, FRANCE, vietnam, VIETNAM"> <meta name="rating" CONTENT="general"> </head> <body topmargin="3" marginwidth="0" marginheight="0"BGCOLOR= #FFC1C1 > <div align="center"> <TABLE BORDER="12" WIDTH="98%" height="90%" > <TD align="center" WIDTH="300" VALIGN="top" cellspacing ="0" cellpaing="0" BGCOLOR=FFCCFF> <P> <BR><BR><BR><BR><BR><B><font color="#9900FF" size="5" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center">TC GI <BR>TC PHM <BR><BR> <img src="images/hoa110.gif" border="0" width="120" height="70" alt=""> <BR><BR> <B><font color="#000099" size="6" face="Times New Roman, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TH PHONG <BR> <BR><BLOCKQUOTE> <img src="images/thephong.jpg" border="0" width="128" height="185" alt=""><BR><BR> <div align="justify"><B><font color="#000099" size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> Tn tht Mnh Tng. <BR><BR> Sinh ngy 10-7-1932 ti Yn Bi<BR> trong giy t tu thn 1936. <BR><BR>Khi s vit vn cui 1952.<BR><BR> Truyn ngn u tin i hc sinh k Tng Huyn ng trn nht bo Tia sng H Ni (17-11-1952), Ng Vn, Ch nhim). <BR><BR>Truyn di u tin in Si Gn: Tnh Sn N (1954).<BR><BR> Tng s trn 50 tc phm th loi: th, truyn, ph bnh, kho lun, dch thut.<BR><BR>T 1952, H Ni cng tc vi cc nht bo Tia sng, Giang Sn, tp ch Qu hng, phng vin cc bo Thn Dn (Nguyn Th Truyn), Dn ch (Vi Ngc Cc) (H Ni: 1952-1954). Ch nhim tun bo Mch Sng, Dng H ch bt - bo ch xut bn c mt s ri t nh bn vo 1955 Si Gn.<BR><BR> Cng tc vin, tp ch Si Gn: i Mi, Ngun Sng Mi, Vn Ngh Tp San, Vn Ho Chu, Tn Dn, Tp ch Sng (Ng Trng Hiu), Sinh Lc, i, Nht Bo Sng, Tun bo i (Chu T), Trnh By, Tin Tuyn, Sng Thn (Uyn Thao), L Tng,v.v& -<BR><BR> ng truyn ngn Les Immondices dans la baneliue trn bo Le Monde Diplomatique (Paris 12-1970) <BR><BR>ng th trn tp ch Tenggara, Kuala Lumpur - Malaysia) t 1968-1972- sau in li thnh tp: Asian Morning, Western Music (Si Gn 1971, ta Gs Lloyd Fernando). <BR><BR> <div align="center"><BR> <img src="images/barre11.gif" border="0" width="200" height="40" alt=""><BR><BR><BR><BR> <B><font color="#FF1493" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> BT K </FONT><B><BR><BR><BR> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <A href="http://newvietart.com/index3.135.html"> TH VIT SIGN <BR>- L th E-mail 1/2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.146.html"> TH VIT SIGN <BR>- L th E-mail 2/2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.352.html"> H NI BN MI NM XA <BR>-Chng 1 K 1</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.366.html"> H NI BN MI NM XA <BR>- Chng 1 K 2</A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.373.html"> H NI BN MI NM XA <BR>- Chng 2 </A><BR><BR> <BR> <img src="images/hoabe.gif" border="0" width="30" height="30" alt=""> <BR><BR><BR> <B><font color="#FF1493" size="4" face="Arial, Helvetica, sans-serif "align="Center"> TRUYN NGN </FONT><B><BR><BR><BR> <font color="#CC00FF" size="2" face="Tahoma, Helvetica, sans-serif "align="justify"> <A href="http://newvietart.com/index3.320.html">CHNG VN S( T T </A><BR><BR> <A href="http://newvietart.com/index3.338.html">M DI TNH I </A><BR><BR> <BR><BR><BR></BLOCKQUOTE><div align="center"> <Bgsound src= " " loop="1"> <EMBED src="http://www.vietvanmoi.com/musiques/cophaimuathuhanoi.wma" width="280" height="50" hidden="true" autostart="true" loop="1"></embed> <A HREF="http://www.vietvanmoi.com/musiques/cophaimuathuhanoi.wma"></A></DIV><BR><BR><BR><BR><BR><BR> <td width="700" rowspan="0" align="center" valign="top" BGCOLOR=#FFFFFF <p>&nbsp;</p></FONT><BR><BR><BLOCKQUOTE><BLOCKQUOTE> <BR><BR><div align="right"><img src="images/thephonghanoi40nam.jpg" border="0" width="302" height="404" align="" alt=""> <BR><b><FONT SIZE="2" COLOR="#3300FF" FACE="Times New Roman" sans-serif>H Ni 40 Nm xa - tranh ba ca ho s) ng Giao <BR> <BR><BR><BR></DIV><div align="left"> <img src="images/butky.jpg" border="0" width="305" height="190" alt=""><BR><BR><BR><BR> </DIV><div align="center"><BR><p><b> <FONT SIZE="7" COLOR="#3300FF" FACE="Times New Roman" sans-serif> H NI BN MI NM XA </B><BR> <BR></DIV><div align="right"> </B><FONT SIZE="4" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> Tng ha s) Phan Din <BR> T.P <BR><BR><BR><BR><BR><div align="left"> <b><FONT SIZE="3" color="#CC00FF" FACE="Arial" sans-serif> <I>... C mt H ni lng hoa Ngc H em ng <BR> Chm chm tr v trong mi gic m<BR> Chm chm n vi nhng cu th<BR> Chm chm i mnh cho ngy xun ti<BR> V anh<BR> Tnh yu H Ni li theo v...<BR><BR> THI THNG LONG<BR> (Chiu Ph Ty H, 1993)</I></BLOCKQUOTE><BR><BR><BR> <div align="justify"> <B><FONT SIZE="5" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif>CHNG 2</B><BR><BR><BR></DIV><div align="right"> </B><FONT SIZE="4" color="#9900FF" FACE="Tahoma" sans-serif> <B><I>Ngy 2 thng 10 nm 1995 </B></I><BR><BR><BR> <div align="justify"> Ti u tin H Ni, tri rt ngt, ti vi tm chn mng p ln ngi v cing chng l nh, ng gic tht su. Kiu a i n sng, ri cing vn chng ni l i u, hoc n thm ai? Ngi sau xe ngm tri thu H Ni tht th v, trong gi nh, ht ma bi thi trn da mt, mt lnh. Th ra, n a ti n mt cn nh ba tng lu, s 10 Trn Nhn Tng, l tr s Mt trn T quc. <BR> Cing khng bit n a n y lm g , v n bit, n 14 gi, ti mi n d <I>Ngy hi sch </I>ti 42 Yt Kiu. Bc ln lu hai, y l ta son bo <I>Ngi cao tui.</I> Mt trung nin ni ging Hu, nh thn thuc vi Kiu, va cho hi, va trao t bo, cho bit L Vn Ba ngi bn phng ni chuyn vi gio s Phm Khu. Kiu gh vo tai ni nh, l con trai hc gi Phm Qunh. Ba trao i vi Kiu v bi v <I>Ngi cao tui</I> s 2, ri hn ng 11 gi i n tra. Gi t ph tng bin tp Ba, chng ti r nhau n thm Bng Sn. Gi ny, c th i a bi, hoc cn ng? Bng Sn vit bi v m, li thc rt khuya. Ti cha hnh dung c vc dng chng, sau my chc nm xa cch; nhng nht nh, khi gp, vn nhn c, khng n ni nh ln u gp Khnh Si Gn. <BR> Cn nh hai tng xy ct t thp nin nm mi, cn dng dp H Ni nm t, s nh chnh nm trn ph L Vn Hu, i vo li ng Ng Th Nhm. Cng g nc sn bng cha h hao g t nm chc nm qua, mt ca nh hnh ch nht, H Ni thit k cch ny, ngi pha trong quan st trc khi m. Hai ch B.S v tht ln, cnh chung in, lu bm hai ting. Kiu tr li b trung nin, tc kh bc: <I>c Th Phong Si Gn ra thm.</I> By gi, ti nhn ra ca s) Mai Phung, c mt thi chng yu nng m ui, cung si, t tn chng lt thm vo gia bt danh <I>Mai Bng Phng.</I> Thi k nm t, Bng Sn sng tc rt hng, bi v ng nhiu nht trn tun bo <I>i Mi </I> Si Gn.() Ch cho bit anh ang ngi ung c ph vi bn, bn kia ng Ng Th Nhm. ng l ph ti qua, chng ti gh thm Mc nh Nhn, cu cu ang thay v ngi bn hng, no: <I>...go, bia, nc tng, t qu, c mui </I>m ca hng ch khong mi thc vung. Gp tnh hung ny, ch cn gi t hn gp sau m thi.<BR> Ti ni a: <BR> Tao thy da gang mui mu vng tht p, mun c hai cu ngn ng cho nghe, li s n gin, nn thi. My nh hai cu y ch: <I>Trng cht th vua bng h/ Da gang t th c trn.</I><BR> Tc gi Hng ma lon b chn chn, chng cn thi gi, th vi thn na. <BR> Bc vo qun thy hai ngi, ti nhn c ngay ai l Bng Sn. Ti ti trc mt, xin li t gii thiu: Tha nh vn Bng Sn, ti tn <I>Trn Bn Hai </I>mun xin gp ng <I>Trn Bn Mt.()</I> Nhn anh ng ngng, lng tng, k c bn ngi bn chng hiu chuyn g, anh nhn ti t u n chn, nhn k mt mii, m chng bit i ph ra sao? Cing khng bit tr li khch l th no, anh vn ngi, mt ngc ln, cn ti vn ng, thn ngi hi ci xung, mun giu n ci... Phi ch n lc, nhn thy Kiu i vo qun, anh ng pht dy, m ly ti, ni ln:<BR> Vy, Th Phong mi Si Gn ra bao gi? <BR> Hi nhau chuyn trn tri, di t v ti k tng anh cun sch mi xut bn nm qua, d lun n o, k khen t, ch nhiu. C ti su, by chc bi bo, trung ng n a phng, trong n ngoi nc, u cing ni n, bn v, lm sch bn chy, cc ca hng sch gi giao hng lin hi; tng, mt, hai, ba b, mt ngh.() Thi gi mau i l mau, mi gp nhau phi gi t. <BR> <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> <BR> </DIV><div align="justify"> Tr li ta bo, L Vn Ba, v trung nin, Kiu v ti trc ch <I> Cu lc b Hi Nh bo H Ni.</I> Bui tra ni y rt ng khch, nhn cch n mc, nghe cch ni nng, l ngi trong gii ng hn khch ngoi. Ung bia hi, nhiu thc n, Ba tr tin cha ti trm nghn. Pha ngi, c mt l ct chin tch chin tranh chng M, c th c xy vo thi k mi hai ngy in Bin Ph trn khng, rt n tng. Ba ni vi ti: <I>anh vit cho ti ny mt bi v H Ni, nu cn, xin tr nhun bt trc v anh Kiu c ch ng y i cho nhiu vo, tin xng xe c bo i th.</I><BR> Cha nhn li cing chng ni khng, Ba thy im lng, khi chia tay nhc:<BR> ...<I> Hay l ng khng mun cng tc vi ti ny, du sao chng mnh u l dn nh bo H Ni thi tm chim c.</I><BR> nh thi thc nc i, ln ny ch c mc ch ra H Ni hp hi ngh; cn vit th cha. V vit bo, u phi chuyn d vi ti, cc bn ngi u cing vit c; cn ti b ngh lu ri, sau my chc nm nay ch vit, in sch l chnh. <BR> <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> <BR> </DIV><div align="justify"> Nh ln chuyn tr s giao vi Ng V)nh Bnh, bo <I>Vn ngh qun i, </I> gp Vng Trng, cn c mnh danh <I>ng Ngh.</I><BR> V anh Bnh nhc li cu ni ba trc:<BR> Bc Phong ra d <I> Hi Ngh Sch </I> vi cc nh vn Php, bc ni ting ty mt cy ri!<BR> ng ra ni ting ty, th ti khng kh bng ni ting m, anh Bnh ? Ba ra b H, gp c m Php hi thm ng, tr li kh lu lot, li gp tn M en eo ba l hi; tr li cing t yu cu.<BR> Bng c m Php quay tr li:<BR> ng cn bit ngoi ng no na, tha ng?<BR> Cn, vy tha c cn phi ni l ngoi ng no khng?<BR> Tt nhin. l ting Vit, ti ni lu lot hn hai ngoi ng va ri.<BR> C bt tay thn mt, a danh thip:<BR> <I>Franoise Bouvier, ...Rue St. Just-Ivry sur Seine-94200.<BR> ng Ngh </I>hi:<BR> Anh bit Mai Tho ch? Tui tc, gc gc ra sao? C c vn th ng ny, sau khi b nc ra i. Th, nh bn cu kh hay:<BR> <I>t tay vo ch khng th t/ Vy m t c chng lm sao?/ Mi nm gp li trn h ph/ Ci tm cn thng ch t no? </I><BR> Cn mun rnh tc ph Nguyn ng, chc <I>ng Ngh </I>phi gp ng Nguyn ng Mnh.() <BR> <BR> </DIV><div align="center"><img src="images/trangsach.jpg" border="0" width="75" height="25" alt=""> <BR> <BR> </DIV><div align="justify"> To nh ba tng ta lc trn ph Yt Kiu, i din Nh Hu ngh Vit X, hng ch <I>Alliance Franaise </I>p bng xi mng mc thch, en i, n lng tn ti t xa xa.<BR> Gp li ton th phi on nh vn TP.HCM, ra d hi ngh. Ring L Lan i li pha ti:<BR> - Sao khng i cng xe t ta i s n Ni Bi ? Th ng lc i u, kim khng ra?.<BR> Gio s Mai mc com l, tht c vt, Kim Cc, Minh Ngc rt m en, cn Hong Hng v Nht nh, tng ngi on ln, s mi trng, qun ty mu, khng c vt. V ti, thm c vt, o s mi di tay cho ng nghi thc. <BR> Ngy hi sch c t chc th vin theo li <I>party cocktail,</I> hai dy bn by sch vn hc Php mi tinh thm mc in, nhiu tht nhiu, so vi tc phm ca on nh vn thnh ph em ra, tht lo to!<BR> i s <I>Gilles d Humires</I> c din vn khai mc, c dch ting vit, sau mi on. Ba nay ng mc b com l xanh nht, dng v chng chc, ngn ng nhun nhuyn, ging ln bng xung trm, ng tc phong nh ngoi giao c truyn thng i Php. <BR> Tip theo, ty vin <I>Robert Lacombe </I>dn ti li, gii thiu vi ng. Nhn xung quanh, ti l ngi u tin v cui cng trao i vi i s, nn cm thy nh c g bt thng v lng tng tht s. ng mun ti d trn mi bui din thuyt, nht l chiu mai, c bui ni chuyn ca bc s) Nguyn Khc Vin v Kiu. Nghe ni n chuyn ny, ti nhc i s, vo u nm chn t, <I>Unesco</I> Php ti tr n hnh mt bn Kiu, dch theo th th <I>alexandrin().</I> i s ht sc ngc nhin, c th ch ngh) ti duy nht cun Kiu m bc s) Vin dch theo th th t do; cn li dch theo li th mi hai chn hn cng phu v b g b; vy l ai, dch?<BR> <I>C cch no c cun sch  c khng,</I> i s quay sang hi ty vin.<BR> Tht may, trc khi i H Ni, n s) Th Linh() cho mn, nn ti rt ngay trong cp, a cho i s v ng m ra ng on ni v Kiu v T Hi. Hi ngay, ch <I>kiu </I>c my m tit?.<BR> Mt, ti tr li.<BR> C ngi cho bit, nhng hai, i s hi.<BR> p: ng vi ngoi kiu nh ng, chng hn, cn vi ngi bn x th kiu, ko di hai m tit ki-u. Nu i s khng, ti c th tng i s cun <I> Kiu alexandrin </I>ny, khi v li Si Gn, s tm cun khc hon tr bn ti.<BR> Bt tay tht cht, ni li cm n, i s trao sch cho <I>Lacombe. </I>ng dp, ti xin php gi t, i thng ra pha bn trin lm sch. V lm mt ng-tc-gi, ci xung buc li giy giy, nh xem u y c con mt kn du theo ui nh ch i vi ti, chng hn vy.<BR> Rt nhiu tiu thuyt v th ca nh vn <I>francophone </I>Php gc <I>Maroc,</I> nh <I>Tahar Ben Jelloun,</I>() n tc phm<I> Port Sudan</I> ca nh vn<I> francophone</I> Thy S) <I>Oivier Rolin</I> v ngy mai NXB Vn Hc gii thiu ra mt bn vit ng.<BR> Dm ba nh vn, trit gia khc, nh <I>Jean Philippe de Toussaint </I>(B) v <I>Didier Eribon,</I> nh trit hc ca <I>Paris</I> vi <I>Khoa hc nhn vn Php nhng nm nm mi.()</I> Cing gp li tu vin vn ho <I>Sylvain Fourcassier </I>mt ln Si Gn, vo ba n ti do Nhi mi v ng nhc v chuyn Nhi, Vng Anh ang giao lu vn ho Paris do B Ngoi giao Php mi. Nhn quanh cn gp mt s nh vn, dch gi H Ni bit mt khng bit tn trong lng vn vi nhau nh ngi xa l. Cn ti, nh vn Si Gn ci duy nht trong on tht s xa l t hai chc nm di trong gii cm bt mi by gi? Nh ln Nhi gii thiu <I>Marc Victor </I>n phng vn ti:<I> cuc i vit vn lm bo mt nh vn Si Gn ci,</I> th cing l mt cuc gp g bc trc cho ln hi nhp giao lu vn ho Vit Php ln ny.() Ti cn li sut bui chiu, ch tham d bui ni chuyn vn chng ca <I> Olivier Rolin, </I>vo 16 gi; nhn ng h tr na ting. Th ra, ngi Php thng tn trng gi gic, cing cho thua <I>gi gic giy thun</I> bn a. Vy l, ti nay nh thu xe th v Ngh)a Tn, khng chc g Kiu chu ch, mt khi hn n n ng su gi chiu, nh vy tr mt ting. <BR> Ti cha hiu g v H Ni, ch sau mt ngy, mt m, Kiu ch i u, ti theo n , cuc rong chi ngi sau xe m t <I>Angel, </I>ging nh ci nga xem hoa. V t ngy mai, ti phi c mt cch khc, len li vo on hi tht chi tit nh mun.<BR> Bui ni chuyn ca <I>Rolin,</I> ch l cn gi thong m h trong tr ti. Nh vn ht thuc l, nh con tu th khi ch trn i mi, khi bc lin min v con tu vn chng nghe lt thong. V ng, nh t bch, l ca s) ni danh ca chu u, ti khng bit tn, cha c nghe ging ht, vy chng phi nng nh chic )a t vo hp cha bm nt <I>play</I> sao?<BR> Bui th nht ca ngy th hai chm dt, bc ra ngoi, gi mt thi la. H Ni ln n ng. Vi v tm Kiu, th ra n vn rt kin nhn ngi vt vo trn xe, nh ch mt ngi p mi quen tr hn. <BR> Nhn ng h ng 19 gi, ti nht vo ti n bao thuc ba s nm nh li t li. Thng qua ph Trng Thi, lp lnh bng n nhy treo trn cao: <I>H Ni-ng </I>ri <I>Thng Long- ng -H Ni.</I><BR> Kiu cho xe lt nhanh qua ph Ct C, qung trng Ba nh, vng v Hong Hoa Thm, Bi, im cui l Ngh)a Tn, T Lim, ng Hong Quc Vit .<BR> Trn ct n xi mng treo l lng bng hiu <I>Nh sch MI,</I> c mii tn ch vo nh Kiu Lin Sn. <BR> <BR><BR> <B><FONT SIZE="4" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> C TIP ...CHNG 3 <BR><BR><BR> <B><FONT SIZE="4" color="#6633FF" FACE="Arial" sans-serif><div align="RIGHT"><BR><BR> H NI BN MI NM XA <BR> Bt K ca TH PHONG <BR> Nh Xut Bn Thanh Nin - H Ni 1999<BR> <div align="left"> <BR><BR><BR><B><FONT SIZE="3" color="#FF33CC" FACE="Arial" sans-serif> Cm trch ng li nu khng c s chp thun ca tc gi .<BR><BR><BR><BR> <BR><BR><div align="center"> </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE> </font></strong></p> <FORM> <SELECT NAME="menu" SIZE="1" OnChange="top.location=menu.options[menu.selectedIndex].value;"> <OPTION SELECTED>MC LC TRANG TRUYN NGN V CC TC GA </OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index03.html">TR V MC LC TRUYN NGN </OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index3.372.html">TR LI TRUYN NGN TRC</OPTION> <OPTION VALUE="http://newvietart.com/index3.374.html"> TRUYN NGN TIP THEO </OPTION> <!-- Activate Cloaking Device //*************************************************************************** // // Radio Button LeapTo I // // by Tim Wallace (timothy@essex1.com) // // Uses radio buttons in place of a drop-down menu. // //*************************************************************************** // Called by an onClick in each radio button. function leapTo (link) { var new_url=link; if ( (new_url != "") && (new_url != null) ) window.location=new_url; else alert("\nYou must make a selection."); } // Called by View Source button - displays source of file. function viewSource() { var current_url=""; current_url=document.location; window.location="view-source:"+current_url; } // Called by Full Window button - loads file to full window for easy saving. function WinOpen() { alert('\nPage will load to full screen.\n\nUse View/Document Source from menu bar to view source.\n\nUse File/Save As from menu bar to save.\n\nClose new window to return to this page. '); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); window.open("radioleap1.html","DisplayWindow","menubar=yes,scrollbars=yes"); // double for Macs } // Deactivate Cloaking --> </SCRIPT> <CENTER> <FORM> <TABLE BORDER=5 WIDTH=100% height=55 > <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons1" onClick="leapTo('index01.html')"> <B></FONT> <B><A href="http://newvietart.com/index.html"><FONT COLOR=#4B00C9>TRANG CHNH</A> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons2" onClick="leapTo('index02.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index01.html"><FONT COLOR=#3E00A7>TRANG TH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons3" onClick="leapTo('index03.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index02.html"><FONT COLOR=#4B00C9>ON THIN</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons4" onClick="leapTo('index04.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index04.html"><FONT COLOR=#3E00A7>BIN D&#7882;CH</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#EBEBF9> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons3" onClick="leapTo('index9.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index9.html"><FONT COLOR=#4B00C9>HI HA</A></FONT> <TD align="center" BGCOLOR=#C1C1ED> <INPUT TYPE="radio" NAME="buttons5" onClick="leapTo('index06.html')"> <B><A href="http://newvietart.com/index06.html"><FONT COLOR=#3E00A7>M NH&#7840;C </A></FONT> </TABLE> </FORM> </CENTER> </SELECT> <!--DEBUT CODE INTERDIRE SELECTION TEXTE--> <script language="JavaScript1.2"> function disableselect(e){ return false } function reEnable(){ return true } //if IE4+ document.onselectstart=new Function ("return false") //if NS6 if (window.sidebar){ document.onmousedown=disableselect document.onclick=reEnable } </script> <!--FIN CODE INTERDIRE SELECTION TEXTE--> </FORM> </font> </p> </td></tr></table></div> </BODY> </HTML>