Lễ Cầu AnĐầu xuân, năm mới nhiều gia đình Phật tử đến chùa dự Lễ Cầu an, giải hạn.

Lễ Cầu an được các nhà sư trì chú trang nghiêm trong ngôi chùa thanh tịnh, thơm hương, cùng Phật tử tụng niệm kinh Dược sư, cầu nguyện:

“Hoa sen Tây Trúc đầy thơm ngát

           Quả phúc Nam Diên được tốt tươi

           Giải kết, tiêu tai, thêm tuổi thọ

           Phúc cơ bản mệnh được yên vui”

Kinh Dược Sư là một trong vô số kinh Phật, chép lại một cách chân xác lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

      Phật Thích Ca cao siêu, nhiệm màu đã sáng tạo hình tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai- vị Phật Ánh Sáng có thể cứu chúng sinh bất kỳ tình huống bất hạnh nào trong đời sống.

       Kinh Dược Sư nói về công đức bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

      Thời đó tại thành Quảng Nghiêm, dưới cây Âm nhạc cùng với tám nghìn vị Đại Bật Xô, ba vạn sáu nghìn vị Đại Bồ Tát, và các quốc vương, các quan đại thần, các Bà La Môn, các thầy cư sĩ, Thiên Long, Bát Bộ, Nhân với phi nhân, đông không kể xiết. Hết thảy đều cung kính vây xung quanh đức Thích Ca thuyết pháp.

       Ngài dạy, Đức Phật ở cõi Tịnh Lưu Ly hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai khi còn đang hành đạo Bồ Tát đã phát mười hai nguyện lớn, khiến cho chúng sinh cầu gì cũng được.

Nguyện lớn thứ nhất:

“Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A nốc đa la diểu tam Bồ Đề thì tự thân ta sáng trưng rực rỡ, soi suốt tất cả vô số thế giới, vô lượng vô biên, và dùng ba mươi hai tướng Đại trượng phu, tám mươi tuỳ hình để trang nghiêm thân, khiến cho hết thảy các loài hữu tình, tất cả đều được như ta không khác”

                         (Kinh Dược Sư- Bồ Tát Tuệ Nhuận dịch)

Nguyện lớn thứ hai:

         “Tự thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt, sạch không vết nhơ, quang minh rộng lớn, công đức cao vời, thân khéo ở yên trong lưới tia sáng, trang nghiêm hơn cả Mặt Trời, Mặt Trăng, chúng sinh tối tăm, đều được sáng bừng, đâu cũng làm được, mọi sự như ý”

Nguyện lớn thứ ba:

     “Ta dùng rất nhiều trí  tuệ phương tiện, vô lượng vô biên, khiến cho hữu tình, đều được mọi vật, thụ dụng vô cùng, chẳng để chúng sinh có chỗ thiếu thốn”

Nguyện lớn thứ tư:

    “Nếu có hữu tình, tu hành tà đạo, thì ta khiến cho được ở yên trong đạo Bồ Đề”

Nguyện lớn thứ năm:

“Nếu có vô lượng, vô biên hữu tình, tu hành Phạm hạnh, trong Pháp của ta, thì hết thảy đều được giới chắng thiếu, đủ giới tam tụ, nếu có ai mà chót đã phạm giới, nghe tên ta rồi, lại được tịnh giới, chẳng vào đường ác”.

Nguyện lớn thứ sáu:

“Nếu những hữu tình thân thể  hèn kém, mọi căn chẳng đủ, xấu xa, ngu ngốc, mù, điếc, què quặt, còng lưng, hoá hủi, điên cuồng, bao nhiêu bệnh khổ, nghe tên ta rồi, hết thảy đều được, đẹp đẽ sáng suốt, mọi căn hoàn toàn, không mọi tật khổ.”

Nguyện lớn thứ bảy:

“Nếu những hữu tình, mắc mọi bệnh khổ, không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không thầy không thuốc, không người thân thiết, không cửa không nhà, bần cùng khốn khó, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến, tiền của, thẩy đều phong túc, rồi tu đắc đạo Vô thượng Bồ Đề”.

Nguyện lớn thứ tám:

   “Nếu có thân gái thấy trăm nỗi xấu, bức bách khổ não, sinh lòng chán ngán, muốn bỏ thân gái, nghe tên ta rồi, thảy đều chuyển được, thân gái thành trai, đủ tướng trượng phu, rồi tu đắc đạo Vô thượng Bồ Đề”.

Nguyện lớn thứ chín:

“Khi ta đắc Đạo Vô Thượng Bồ Đề, khiến những hữu tình, thoát lưới chài ma, thoát được hết thảy ngoại đạo ràng buộc, nếu lạc vào các rừng rậm ác kiến, ta sẽ dắt dẫn, lên đường chính kiến, tu tập dần dần, mọi hạnh Bồ Tát, chóng chứng được đạo Vô thượng Bồ Đề”.

Nguyện lớn thứ mười:

“Nếu những hữu tình, bị  pháp luật bắt, trói buộc  đánh đập, giam cầm lao ngục, hoặc bị tử hình, và còn rất nhiều tai nạn khác, lấn hiếp nhục nhã, lo sầu nung nấu, thân tâm chịu khổ, nếu mà được nghe, danh hiệu của ta, nhờ sức oai thần, phúc đức của ta, đều được giải thoát hết thẩy lo khổ”.

Nguyện lớn thứ mười một:

“Nếu những hữu tình, bị đói, vì kiếm ăn mà tạo mọi nghiệp ác, khi nghe tên ta, chuyên tâm trì niệm, thì ta hãy cho ăn uống rất ngon, để no thân đã,rồi sau ta mới, cho ăn Pháp vị, để lập thành người rốt ráo yên vui.”

 Nguyện lớn thứ mười hai:

“Nếu những hữu tình, nghèo không áo mặc, rồi muỗi, bức rét, khổ suốt đêm ngày, khi nghe tên ta, chuyên tâm trì niệm, thì tâm muốn gì đều được đủ thứ, áo mặc thật đẹp, được cả đồ dùng, quí báu trang nghiêm, đeo hoa, ướp hương, âm nhạc múa hát, tuỳ tâm thích gì, đều được đầy đủ”.

Hình tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai với mười hai hạnh nguyện lớn, đã diễn tả đủ những cảnh ngộ, những thân phận con người sống nơi trần thế, chịu muôn cơ cực. Song vị Phật Ánh Sáng- Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bằng đức hạnh tu luyện và tình thương yêu bao la, đã cứu thoát tất cả. 

Dù ai đó chưa đủ đức tin, nhưng khi nghe và tụng niệm Kinh Dược Sư đều thấy mình được an ủi, sẻ chia lúc lâm hoạn nạn, thống khổ thân tâm.

Kinh Dược Sư thức tỉnh đáy sâu lòng ta tình yêu thương đồng loại, tình nhân ái, bình đẳng, tôn trọng, mến thương tất cả mọi thân kiếp con người, không phân biệt giàu/ nghèo, lành /dữ, không phân giai cấp, tiếng nói, màu da, già trẻ, bệnh khổ, tù tội… muốn khởi tâm từ bi cứu giúp, chuyển hoá mọi người được sống tốt đẹp.

Sự khởi tâm lành như thế, chính ta đã tiếp nhận được sức mạnh Ánh Sáng linh diệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thân tâm mình trở nên an bình, hạnh phúc, mọi tai nạn, bệnh tật, sầu khổ tiêu tan.

Bởi vậy, hàng nghìn năm qua, Phật tử khắp năm châu bốn bể, đời này, đời khác, đều dốc lòng cung kính tụng kinh Dược Sư- Cầu an.

Tại Chùa Yên Phú- Hà Nội.

Ngày 11- 1- Tết Tân Mão, chúng tôi được Thượng Toạ Thích Thọ Lạc trì chú Lễ Cầu an đầu xuân, cung kính tụng niệm Kinh Dược Sư trước Phật đài hương hoa thanh tịnh.

Tiếng tụng kinh của Thượng toạ và các Phật tử vang trầm ấm, lan trong gió xuân Thăng Long- Hà Nội nghìn năm:

 … “Hải Hội Dược Sư, sáng rực thần quang, tám vị Bồ Tát giáng cát tường, bẩy vị Phật tuyên dương, Nhật Nguyệt hồi quang, ban phúc thọ an khang.

            Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.

          Tiêu tai Duyên Thọ Dược Sư Phật.

           Giải kết, giải kết, giải oan kết.

         Nghiệp chướng bao đời đều giải hết, rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính.

          Nam mô Tiêu tai Duyên Thọ  Dược Sư Phật”…

          Chúng tôi vô cùng xúc động trước cảnh chùa Yên Phú đang hoàn thiện xây dựng, Xuân này đã hội đủ hệ thống tượng Phật trang nghiêm linh thiêng.

        Thầy Thọ Lạc cùng các Phật tử đã vượt mùa rét hại kéo dài buốt giá, hiếm gặp xưa nay, đưa vào chùa Yên Phú thờ hệ thống tượng Phật lớn (xứng tầm vóc ngôi chùa lớn) mà thầy mua chịu từ nước ngoài về.

        Những nghệ nhân tạc tượng Phật chùa Yên Phú nói: “Bởi tin Thầy đức độ, chân tu, chúng tôi sẵn lòng cho thầy nợ tiền mua tượng Phật”.

        Cảm động trước tình Thầy Thọ Lạc với Chùa Yên Phú- Ngôi Chùa Huyền Thoại, Phật tử khắp nơi đã chung tay dọn sạch, hương đèn cung kính, nghinh đón những pho tượng Phật về thờ trước Phật đài.

         Trước Phật đài thiêng liêng, Phật tử xin phát nguyện:

           “Chúng sinh bao nhiêu độ hết.

             Phiền não bao nhiêu xin dứt hết.

             Pháp môn bao nhiêu xin học hết.

             Phật đạo cao siêu nguyện viên thành”. 


_________________________________

Hồ Gươm- Rằm Tháng Giêng Tân Mão.  

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 17.02.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com