BAY TRÊN ĐẤT BẮC
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 23.11.2010 theo nguyên bản của tác giả do Huy Sơn Dương Thuận chuyển từ Branford Hoa Kỳ .
. ĐĂNG TẢI LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN : NEWVIETART.COM .