KẾT QỦA CUỘC THI THƠ "THU 2008"

do HỘI THƠ TÀI TỬ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
VÀ NGUYỆT SAN BÚT TRE TỔ CHỨC
© tải đăng ngày 26.09.2008.