Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới


VỀ PHONG CHÂU


  

Văn Lang đất hẹp, nước nghèo

Vua cày

Hậu cấy

Quan gieo

Dân trồng ...

Cùng là hậu bối Thần Nông

Cũng là con Lạc cháu Hồng một nôi.

 

Chắp tay lạy bốn phương trời

Nhắc cho hậu thế nhớ nơi cội nguồn

Ơn sâu mảnh ruộng, góc vườn

Con trâu, cái cuốc, ao, chuôm lặng thầm.

 

Từ Phong Châu mấy nghìn năm

Cha ông mở cõi dọc ngang rộng dài

Đi lên từ nghiệp cuốc cày

Nên nhà điệp điệp

Nên cây trùng trùng!

 

Về đây bái tạ Vua Hùng

Mở mang cơ nghiệp cha Rồng mẹ Tiên

Cho ta một dải nối liền

Cong cong chữ S rực trên bản đồ!


Phú Thọ 5-2006. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ HàNội ngày 25.4.2018.

VIỆT VĂN MỚI NEWVIETART NHỊP CẦU NỐI KẾT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TỪ NĂM 2004