Việt Văn Mới Newvietart
Việt Văn Mới

MỘT THỜI ĐỊCH / TA


      (Tặng : Trần Đình Hoành)
                    

"Nhất tướng công thành vạn cốt khô"
                   


  Người rằng "Địch Địch / Ta Ta"

Nồi da xáo thịt con nhà cả thôi !

*


  Địch / Ta là chuyện một thời

Cộng Hòa / Việt Cộng : tơi bời bắn nhau...

  Cấp trên thăng chức ngôi cao

Toi thân thằng lính hố sâu chôn vùi !

*


  40 năm vẫn ngậm ngùi

Địch / Ta hai phía chẳng ngồi với nhau ?

  Vài chàng Thi Sĩ tào lao

Dân "vô chính trị" gặp nhau vui đùa

- Tau / mi  - bên thắng / bên thua

Chén anh chén chú cốc Bia giải hòa...

*


Trời cao ngó xuống cười xòa :

"Chúng bay vẫn một con nhà Việt Nam "


Hà Nội 30-4-2015cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ HàNội ngày 06.5.2015