TRẦN VẤN LỆ


Quý vị đang nghe Souvenir de Paganini của F.Chopin
© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi từ Hoa Kỳ ngày 21.06.2013.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com