Chính Khí Việt


  Một ngày lạnh nước nguời không tri kỷ.
  Ta vỗ án hét thành chúng ta chính khí.
  Ðông thê thê như gió thổi u hồn,
  Thấu buốt tận lòng người trong cốt tủy.

  Lòng sống chết buồn vui bừng nổi dậy,
  Thoát lăm le như dục người chọn lấy,
  Năm nghìn năm, làm máu bén dạt dào.
  Sóng lớp lớp rượu ba tuần thuở ấy.

  Tiếng vang vang như thần kêu quỷ hét.
  Trời ngập ngập như quân khiêu tướng thét,
  Gọi quá khứ vị lai những u hồn
  Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

  Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.

  Nước Mê Linh trăng thu còn vằng vặc,
  Sông Bạch Ðằng sóng vỗ thuyền cắc cắc.
  Non Chi Lăng gió cuốn rừng cung đao,
  Ðồng Ðống Ða xưong người phơi man mác.

  Buổi Sát Thát chàm vai thề đầu mất,
  Ngày Bình Ngô nổi cờ không khuất tất,
  Khi Cần Vương nhổ mặt lũ gian hùng,
  Lúc Cứu Quốc vòng bôn lao uất uất.

  Thà làm ma nước Nam không vua Bắc,
  Ðầu chẳng còn quyết không đương cắt tóc,
  Lửa đốt mình không phụ nợ non sông
  Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

  Dây thắt cổ cho tròn trung xã tắc.

  Muôn nghìn đời linh thiêng không sống chết.
  Những trung hồn xưa, nay, mai oanh liệt
  Mở nguồn sống xưa, nay, mai nước nòi,
  Muôn nghìn đời dạt dào chính khí Việt.

  Chính khí Việt suốt đất trời bàng bạc,
  Chính khí Việt trong máu người Hồng Lạc.
  Gió thê thê quất dậy hồn phục hưng
  Gươm Vạn Thắng cứu nước nòi giết giặc.

  Chính khí Việt là hồn gươm Vạn Thắng,
  Sắt tôi với máu đào hun lửa nóng,
  Và Ðại Việt muôn năm! Cả toàn dân
  Vượt đau nhục lên sống còn hùng tráng.


_________________________. Cập nhật ngày 16.06.2011 theo nguyên bản của tác giả ©.