GỬI BIN GHẾT
(BILL GATES)

© Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 07.05.2011.