NGÀY CHA MẤTVŨ HỮU TRÁC


  Nhớ thương không ngưôi cánh cánh nỗi lòng,
  Không thể biếu thêm cha chung, một bát canh còn nóng.
  Gửi nỗi nhớ thương này, cùng nước mắt bạn bè con cháu,
  Khấu đầu.
  Nguyện mong cha rũ sạch hồng trần, về nơi tiên giới
  Nhẹ bước đường mây, vô ưu nơi cực lạc.
  Phù hộ cháu con phúc lộc, an khang.


Con và cháu con Vũ Hữu Trác.
_________________________________________