phóng dịch


Lương Châu Từ

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi

Vương Hàn    Lương Châu Từ

Rượu ngon chén ngọc lung linh
Tiếng đàn trên ngựa giục mình càng say   
Lỡ say ngã trận đừng cười
Xưa nay chinh chiến mấy ai đã về

  (20/2/2005)
Lương Châu Từ

Hoàng hà viễn thượng bạch vân gian 
Nhất phiến cô thành vạn nhận san
Khương địch hà tu oán Dương Liễu
Xuân quang bất độ Ngọc Môn Quan  

Vương Chi HoánLương Châu Từ

  Sông xa trôi tiếp mây ngàn
Cô thành buồn đứng trên triền núi cao
Trổi chi tiếng địch xuyến xao
Gió xuân chẳng mấy khi nào tới đây    

(13/12/2006)
Lương Châu Từ

  Tần trung hoa điểu dĩ ứng lan
Tái ngoại phong sa do tự hàn
Dạ thính hồ già Chiết Dương Liễu
Giáo nhân ý khí ức Trường An  

Vương HànLương Châu Từ

  Thành đô hoa nở hết rồi ?
Còn đây gió cát lạnh nơi biên thùy 
Đêm nghe tiếng sáo biệt ly
Giục lòng ta nhớ kinh kỳ phồn hoa  

(22/12/2009)


phóng dịch

( Tokyo )TRANG CHÍNH VĂN & TRUYỆN ẤN PHẨM BIÊN LUẬN NHẬN ĐỊNH