CHỢT HIỂU


Có những điều chợt hiểu
Khi chẳng còn lại gì
Có những điều chưa hiểu
Dù sau cuộc chia ly

Còn nhiều điều chưa hiểu
Tại sao và thế nào
Chỉ một điều chợt hiểu
Vì đâu lòng xôn xao

Chỉ một điều sông hiểu
Vì đâu lũ ngập tràn
Cuộn giòng sông chợt hiểu 
Lòng sông đang ngổn ngang

Lâu rồi sông chẳng hiểu
Sao ngày qua hững hờ
Sông mới vừa chợt hiểu
Khi gặp thuyền trong mơ

 
(1/12/2006)

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tokyo ngày 19.07.2009.