© tác giả giữ bản quyền
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 03.04.2009.