BUỒN TÀN THU


Sóng hồ thu gợn miên man
Mây thu bàng bạc lang thang khắp trời
Lá thu vàng trải núi đồi
Sương thu che khuất bóng người vừa qua
Tình thu chưa ngỏ đã xa
Gió thu hiu hắt lá thu buông cành
Rừng thu gầy guộc tay trần
Mưa thu ai nhỏ lệ buồn vì ai  


(Seattle 31/10/2008)


© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Seattle ngày 07.11.2008.