THÂN  Bao giờ tôi lại gặp tôi,
  Như không như có, mặc đời thị phi,
  Tấm thân là tấm thân gì ?
  Nổi trôi mệnh nước, còn gì nữa đây ?
  Nước non là nước non này,
  Lòng đau con quốc, đọa đầy nhân sinh.
  Thế gian là chốn luyện hình,
  Xem trong lá rụng, sấp mình ăn năn


(8. 2008)

KHẢI TRIỀU© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng ngày 11.08.2008 theo nguyên bản của tác giả .