CHIỀU ĐỒNG LỘC
    Cúc Tần Rạng ánh Xuân Xanh
    mười cô gái đẹp kết thành lẵng hoa
    Hường ơi..
    về với Xuân Hà
    Hợi còn đợi Nhỏ vớt tà huy rơi


© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 26.07.2008.