MỘT NGÀY EM CÓ ANH
Những dòng sông không hát
Nào biết trôi về đâu?
Tình yêu như ghềnh thác
Trăm vạn ngàn khúc quanh


Một ngày em có anh
Mắt môi hồng rạng rỡ!
Một ngày tình tan vỡ
Trong em là mùa đông.

© tác giả giữ bản quyền.
tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 22.06.2008.