HOÀI NIỆMTưởng nhớ Ông Văn Chiểu *(Liệt sỹ)

Nguyễn Hữu Tranh


  Tử Kỳ đi xa rồi
  Về chân trời vô tận
  Lá rơi từng lá rơi
  Mùa thu không trở lại
  Từ xưa đến mai sau
  Chinh chiến mấy ngươì về
  Khói lửa ngang trời quê
  Chiến tranh và Hoà bình
  Căm thù và thương đau
  Rồi một ngày mai đến
  Người Việt mến yêu nhau./.


* Liệt sỹ Ông Văn Chiểu là cháu nội của Ông Ích Khiêm .
- Nguyễn Hữu Tranh là tác giả cuốn sách rất nổi tiếng về Đà Lạt Năm Xưa “.
 

NGUYỄN HỮU TRANH© tải đăng lần đầu tiên trên newvietart.com theo nguyên bản của tác giả ngày 20.06.2008.