RU
Viết tặng anh
Viết cho tôi
Tự ru ngủ
Vết thương đời đớn đau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Vẫn không đếm được
Nỗi sầu
Trên tay
Mùa thu
Cho lá vàng bay
Cho tương tư chín
Nợ vay
Chữ tình
Riêng mình
Vẫn chỉ riêng mình
Đếm mùa hoa rụng
Lặng thinh
Nỗi niềm
Guộc gầy
Cánh vạc
Sương đêm


TÌNH QUÊ
Ầu ơ! tiếng mẹ ru hời
Theo con đi suốt cuộc đời bôn ba
Vấn vương sợi khói quê nhà
Cháy lòng ngọn lửa phương xa mỏi mòn…

© tác giả giữ bản quyền.

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 23.05.2008.