KHALY CHÀM

NGẪU NHIÊN CHỢT TỈNH
lặng im rơi tận đáy lòng
hoang mang sợ hãi ta trong tam đồ
giả danh chữ “thể” mơ hồ
hình đang trói tướng nhập vô thanh rồi
giáo điều rực lửa trên môi
thức tâm mộng, huyễn luân hồi thật sao
hoài nghi khoác áo nhiệm mầu
bản lai vọng tưởng cõi nào thực, hưtháng 4/2008

© tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 07.04.2008.