. Năm sinh 1951
. Nguyên quán : Hà Tĩnh
. Hiện hành nghề giáo tại miền Trung - Việt Nam