• Sinh tại Quảng Ngãi.
  • Cựu Sĩ Quan Phi Hành .
  • Hiện sống bằng nghề làm rãy tại Bình Thuận - Nam Việt Nam.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI