• Sinh năm 1941 tại Hải Dương
  • Tiến sĩ - Đại học Tổng hợp khoa Sử
  • Giám đốc Viện Bảo Tàng tỉnh Hải Dương
  • Chủ tịch Hội Khoa học Lịch Sử tỉnh Hải Dương
  • Chuyên gia về Khảo Cổ
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI