• Sinh tại Thái Bình
  • Hiện sống tại Biên Hòa
  • Giảng viên Khoa Ngữ Văn Pháp - Trường ĐH KHXH-NV TP. HCM - lãnh vực nghiên cứu : Văn học Pháp đương đại và Văn học Việt Nam Pháp ngữ .
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI