PHẠM HỮU ĐẮC

. Sinh ngày 12/10
. Nguyên quán : Phù cát – Bình Định.
. Hiện sống và viết tại: Thị trấn Tân Sơn – Ninh Sơn – Ninh Thuận.
. Đã có Thơ đăng trên các báo Trung ương và địa phương.