. Sinh ngày 10. 02 . 1955 tại Huế.
. Thời niên thiếu học ở trường GIUSE và sau đó tại trường LASAN).
. Đã theo học tại đại học Văn khoa, Quốc gia Âm Nhạc và trường đại học ngoại ngữ .
. Trước 1975 ở Huế, sau đó thì ở Sài Gòn cho đến nay.
. Đã từng hành nghề: Kế Toán, nhân viên Thống Kê, Quản Lý Sản xuất, Nông dân, công nhân...
. Hiện đang làm việc tại một công ty Công Nghiệp Nhựa ở Sài Gòn.