• Hiện sống tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
  • Hội viên VHNT Bình Thuận

  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Đãi Trăng - tập thơ.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI