• Hiện sống tại Úc Châu
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • NGUỒN GỐC VIỆT NAM CỦA TÊN 12 CON GIÁP
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Sửu-Tlu-Trâu (phần 11A)
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Tuất-*chuak-*sio-chó
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Mão/Mẹo/Mèo - phần bổ túc (4A)
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con giáp - Mùi/Vị - *mjei – Dê - phần 15
 • Vết Tích Liên Hệ Long-Rồng và Sông qua Ngôn Ngữ (phần 1)
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Dậu - *Rơ (ga) - Gà - phần 14
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Ngọ - Ngũ - Ngựa - phần 13
 • Ngưu là Trâu hay Bò ?
 • Bụt hay Phật? - phần 1
 • Bụt hay Phật? - phần 2
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Dần- dẫn-kính-*kễnh (9A)
 • Tản Mạn về Cõi Đâu Suất và Lý Thuyết Tương Đối
 • Phương Pháp Giải Quyết Vấn Đề và Tứ Diệu Đế
 • “Thơ Hàn Mặc Tử” hay Tản mạn về cõi Đâu Suất và lý thuyết Tương Đối
 • Bụt hay Phật? - phần 3
 • Tản Mạn Về Danh Từ "Cá Sấu" - 1.
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Mão/Mẹo/Mèo (4B) -
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 1
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Tý / Tử * chút chuột (phần 10A) -
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Hợi gỏi cúi/Heo (phần 5A) -
 • Ta Nói Tiếng Việt Mà Ta Không Biết
 • A Di Đà Phật hay A Mi Đà Phật
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 2
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 3
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp -
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 4
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 5 "Những Thành Kiến Hoá Thạch" về phái nữ qua chữ viết (bộ nữ)
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT 5 "Những Thành Kiến Hoá Thạch" về phái nữ qua chữ viết (bộ nữ) -bổ xung
 • Đôi Điều Về Chữ Nôm và Giọng Quảng Nam 1.
 • Con Người Suy Nghĩ Bằng Bụng, Dạ, Ruột, Gan hay Tim ... Óc ?
 • Nguồn Gốc Việt Nam của tên 12 con Giáp - Ngọ - Ngũ - Ngựa - phần 13A
 • TẢN MẠN VỀ TỪ HÁN VIỆT, Sinh thì là Chết? (phần 11.1)
 • Tản Mạn Về Năm Mùi -(phần 15A)
 • Những Đợt Sóng Giao Lưu Ngôn Ngữ Việt-Trung - vài vết tích sau thời nhà Minh trong từ điển Việt Bồ La (phần 1.4)
 • Tản mạn về nghĩa của "mực tàu" 墨艚 qua từ điển Việt Bồ La (phần 1)
 • Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp - Thân Khôn khọn (khỉ) - phần 6A
 • Tản mạn về tiếng Việt "Hiện Tượng Đồng Hoá Âm Thanh" (phần 1)
 • Tản Mạn Về Nghĩa của "Mực Tàu" 墨艚 (phần 1 và 2)
 • Tản Mạn Về Năm Dậu
 • Cách Nói Tôi, Ta, Tao, Tớ, Qua, Min ... Tiếng Việt thời LM de Rhodes
 • Tiếng Việt Thời LM de Rhodes - Cách Dùng Chớ (Gì), Kín ......
 • Nguồn Gốc Tên Gọi 12 Con Giáp - Tuất *Swot -
 • Tiếng Việt Từ Thời LM de Rhodes - Kinh Lạy Cha (phần 5A)
 • Tiếng Việt Từ Thời LM de Rhodes - Sinh Thì Là Chết
 • Tiếng Việt Thời LM de Rhodes - dạng bị (thụ) động (passive voice) - phần 8