• Tên thật : Nguyễn Kim Đới
  • Nơi sinh : Thừa Thiên – Huế
  • Nghề nghiệp : Giáo viên
  • Hội viên Hội Văn Học Nghệ Thuật Daklak
  • Hiện sống và viết tại TP. BuônMaThuột
  • Có thơ đăng trong nhiều Tuyển tập và các Tạp chí.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Ngọn cỏ khô sương ( 1972)
  • Bóng mưa ( 2006 )
  • Vũ điệu lá ( 2010 )
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI