. Sanh năm 1954
. Nguyên quán Quảng Ngãi.
. Hiện nay cư ngụ tại Tân Sơn - Ninh Sơn - Ninh Thuận.
. Có tác phẩm đăng trên các báo và tạp chí trong nước trước và sau 1975