. Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1930 tại Nam Định.
. Giáo sư lý luận phê bình , dịch gỉa văn học nổi tiếng Việt Nam đương đại.
. Năm 1959 ông làm nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công Tiến sĩ Văn học chuyên ngành lý luận, phê bình tại Đại học Tổng hợp Moskva, Liên Xô.
. Đã từng dạy ở các trường Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Văn hóa, Trường Viết văn Nguyễn Du.
. Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm Đã Xuất Bản :

. “Ngọn gió thổi những chiếc lá bay qua đại dương”, Tập ký
. Maiacôpxki. Con người, cuộc đời và thơ (Khảo cứu. Tuyển dịch.1976)
. Maiacôpxki. Hài kịch. (dịch, 1984)
. Văn học Xô Viết đương đại (khảo cứu, 1987)
. Văn học và học văn (tiểu luận và phê bình, 1997)
. Văn học - học văn (tiểu luận và phê bình 1990)

Sách Dịch :

. Xác lập cơ sở cho đạo đức, Bàn về tính hiệu quả (dịch từ sách của Francois Jullien)
. Minh triết phương Đông và triết học phương Tây (Tuyển tập những công trình của nhà triết học đương đại Pháp F.Jullien, NXB Đà Nẵng, 2004).