• Hiện sống tại Hoa Kỳ
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI  • Hoàng Định Nam Lạc Lõng Giữa Quê Nhà
  • Tiếng Thơ Gọi Tình Của Trần Yên Hòa
  • Thái Tú Hạp, Hạt Bụi Thi Ca
  • Trần Trung Đạo  Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười Và  Những Bài Chủ Đề Mẹ
  • Phan Duy Nhân  - Trên Con Đường Từ Thức