. Điện Bàn - Quảng Nam.
. Giáo viên giảng dạy Mỹ thuật Thiếu Nhi.
. Thơ đã đăng tải trên nhiều Báo, Tạp chí chuyên Ngành… và những tuyển tập thơ Trung ương, địa phương.