. Sinh ngày 25.12.1985
. Tại Bình Thuận.
. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn - Báo Chí, ĐH KHXH & NV.
. Hiện đang là Biên tập viên công ty Truyền thông Thanh Nhân.