ĐẶNG CHÂU LONG

 • Sinh năm 1950
 • Học tại Lasan Bá Ninh Nhatrang     
 • K 2/70 Thủ Đức      
 • K 1+2/70 Pháo Binh Dục Mỹ
 • Thư ký Thanh Niên Hồng Thập Tự Khánh Hòa năm 1968
 • Cộng tác trên các trang Sáng Tạo, Luân Hoán, Tương Tri, Việt văn Mới....


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • Lời Cuối Tiễn Anh
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 1)
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 2)
 • Cõi Người và Chim Trời - tùy bút
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 3)
 • THE BOOK THIEF VÀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI
 • lửa thanh tẩy - thơ
 • thêm một mùa thánh vọng - thơ
 • Ừ THÌ NĂM MỚI
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 4)
 • NGƯỜI BẠN ÔM RƠM
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 5)
 • Câu Vui Đổi Lấy Câu Sầu
 • Nỗi Nhớ Trùng Trùng Vào Xuân
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kỳ 6)
 • Sắc Màu Đời Theo Mảng Tang Thương (Kết)
 • Kiệt Tấn Con Người Chịu Chơi
 • Tím Chùng Huế Xưa
 • sông vỡ màu ký ức đầy dâng
 • Nhìn Sâu Trong Mắt Ai Nhói Hoài Cõi Tim Này