. Sinh ngày 16-10-1938
. Tại Cao Bằng
. Hội viên Văn nghệ tỉnh Cao Bằng
. Hiên cư ngụ tại Thị xã Cao Bằng

TÁC PHẨM XUẤT BẢN :

. Cỏ may - Thơ NXB Lao Động - 2001